Regulamin sklepu i newslettera

REGULAMIN SKLEPU

Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem www.mkaligrafia.com jest Monika Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą m.kaligrafia- Monika Adamczyk ul. Koralowa 35/51, 20-583 Lublin NIP: 7133112440, REGON: 388553020, adres e-mail: m.kaligrafia.kontakt@gmail.com.

Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów widocznych w Serwisie oraz świadczy Usługi elektroniczne.

REGULAMIN

Regulamin obowiązujący od dnia 08.08.2022 r.

 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Produktów.
 7. Kupujący/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu lub korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 8. Polityka prywatności – dokument lub podstrona serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem www.mkaligrafia.com/polityka-prywatności
 9. Produkt – wszelkie produkty dostępne i prezentowane w Serwisie, w tym w szczególności:
  • Produkty fizyczne,
  • Produkty elektroniczne mający charakter treści cyfrowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, w tym e-booki, zeszyty online, nagrania online.
  • Warsztaty (wydarzenia rozrywkowe lub kulturalne).
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.mkaligrafia.com/regulamin.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.)
 14. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mkaligrafia.com i jego podstronach, w tym w szczególności sklep internetowy.
 15. Sprzedawca/Usługodawca – Monika Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą m.kaligrafia – Monika Adamczyk ul. Koralowa 35/51, 20-583 Lublin wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej NIP: 7133112440, REGON: 388553020 będąca właścicielem Serwisu;
 16. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, w tym w szczególności:
  • umowa sprzedaży w przypadku Produktów fizycznych oraz biletów na warsztaty.
  • umowa o świadczenie usług w przypadku innych usług,
  • umowa o dostarczenie treści cyfrowych, w przypadków Produktów elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności i Koszyk.
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu polegające na wyborze w ramach sklepu określonych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. rodzaj Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;
 2. rodzaje i zakres Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę;
 3. warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów w ramach Serwisu;
 4. zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy;
 5. tryby postępowań reklamacyjnych;
 6. zasady korzystania z prawa odstąpienia od Umowy.
 1. Sprzedawca sprzedaje Produkty wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Sprzedawca podaje swoje dane kontaktowe:
 1. adres pocztowy: ul. Koralowa 35/51, 20-583 Lublin
 2. adres poczty elektronicznej: m.kaligrafia.kontakt@gmail.com
 3. numer telefonu kontaktowego: 517348873
 1. Informacje o Produkcie podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedaż za pośrednictwem Serwisu odbywa się przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
 3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole strony internetowej Serwisu Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Kupującego poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 4. Kupujący nie może dokonywać zakupu w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób:
 1. zgodny z niniejszym Regulaminem;
 2. zgodny obowiązującymi przepisami prawa;
 3. niezakłócający jego funkcjonowanie;
 4. zgodnie z dobrymi obyczajami;
 5. z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów.
 6. W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Kupujących.
 2. Korzystanie ze Serwisu, w tym przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie Zamówienia, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies;
  3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez sieć Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. Do podstawowych Usług elektronicznych należą Dane płatności oraz Koszyk.
 2. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu lub złożenia Zamówienia.
 3. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu.
 4. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznej, Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres: m.kaligrafia.kontakt@gmail.com.
 6. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Podanie danych, o których mowa w ustępie powyżej jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 8. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 9. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci Internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu/-ów w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.
 2. W celu zamówienia Produktu/-ów za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.mkaligrafia.com/sklep a następnie dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
 3. Wybór przez Kupującego zamawianego Produktu albo Produktów, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów korzystając z opcji „Dodaj do Koszyka”. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru Produktu, Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Dodaj do Koszyka”.
 4. Po naciśnięciu przycisku „Dodaj do Koszyka” w Serwisie pojawi się dodatkowa zakładka (po prawej stronie), na której wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty, ich cenę oraz ilość. Na tym etapie Kupujący ma jeszcze możliwość aktualizacji Zamówienia poprzez zmianę ilości lub rodzaju Produktu.
 5. Następnie, w zależności od decyzji Kupującego, Kupujący może dokonać dalszych zakupów wracając na stronę główną Serwisu lub klikając przycisk „Zamówienie” przejść do finalizacji Zamówienia.
 6. Po naciśnięciu przycisku „Zamówienie” Kupujący zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na którą wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty, ich cenę, ilość, informacja o łącznym koszcie wybranych Produktów. Na tej podstronie Serwisu, Kupujący zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych, wyboru płatności oraz dostawy (paczkomatu).
 7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Kupującego formularza Dane płatności, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. numer telefonu;
  4. adres e-mail;
  5. ulica;
  6. kod pocztowy;
  7. miasto;

a w przypadku Przedsiębiorcy dodatkowo:

 1. nazwa firmy;
 2. numer NIP.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu Dane płatności, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 4. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia.
 5. W ramach tej podstrony Kupujący ma możliwość dodania kuponu rabatowego. Po prawej stronie podstrony Serwisu powinno pojawić się Zamówienie z sumą do zapłaty. Pod podsumowaniem zamówienia widnieje możliwość wyboru dostawy – paczkomatu.
 6. W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII Regulaminu („Sposoby i terminy płatności”). Kupujący powinien dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
 7. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:
 1. zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin i Politykę Prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję Regulamin i Politykę prywatności”, który zawiera aktywne linki, po naciśnięciu, których w nowym oknie otwiera się odpowiednio podstrona Serwisu z Regulaminem lub Polityką Prywatności. Akceptacja niniejszego checkboxa jest niezbędna do Zamówienia;
 2. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych/Usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie okienka jako „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych/Usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadoma/y, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”.
 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci Prawo odstąpienia od umowy także wówczas, gdy w przypadku niezaznaczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nieobowiązkowego okienka i jednoczesnego pobrania Produktu elektronicznego przed upływem okresu do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 2. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Kupujący powinien wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia płatności za złożone Zamówienie.
 4. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt V Regulaminu („Składanie Zamówienia”).
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownych informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego podanej w trakcie składania Zamówienia. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zawierają co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
 3. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 2 (powyżej) niniejszego punktu Regulaminu.
 4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez:
 1. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu;
 2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 2 niniejszego punktu Regulaminu.
 1. INFORMACJE I CENA PRODUKTÓW
 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu.
 3. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Kupującego Produktu lub sposobu dostarczenia Produktu oraz od wartości i wielkości Zamówienia.
 4. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktów przez Kupującego w trakcie składania przez niego Zamówienia. Szczegółowe metody i terminy dostawy zostały określone w punkcie IX Regulaminu („Metody i terminy dostawy”).
 5. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 7. Całkowita wartość Zamówienia, zawierająca łączną cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, widoczna jest na etapie potwierdzania Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania lub odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
  1. tradycyjny przelew bankowy, w ramach, którego należy dokonać wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy podane w pkt II Regulaminu („Postanowienia ogólne”). Przy dokonywaniu przelewu Kupujący powinien użyć numer Zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie na podstawie tradycyjnego przelewu bankowego zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca do każdego zamówienia wystawia fakturę.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres wskazany w formularzu Dane płatności.
 1. METODY I TERMINY DOSTAWY
 1. Dostawa Produktu elektronicznego realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty. Dostawa zamówionego Produktu o charakterze treści cyfrowej odbywa się nieodpłatnie.
 2. Dostawca Produktu fizycznego realizowana jest w Dniach roboczych poprzez wysyłkę na adres pocztowy podany przez Kupującego w formularzu Dane płatności. Dostawa produktu fizycznego jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu fizycznego, w tym opłata za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Dostawa Produktu fizycznego dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Realizacja Warsztatów (wydarzenia kulturalnego lub rozrywkowego) odbywa się zgodnie z opisem umieszczonym przy opisie Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Realizacja innych usług odbywa się zgodnie z opisem umieszczonym przy opisie Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w ustępie 1 lub 2 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.
 7. Koszty dostawy Zamówienia ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca na stronie Serwisu wskaże inaczej.
 8. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu fizycznego – przesyłka do paczkomatu.
 9. Termin dostawy Produktu fizycznego wynika z wybranej przez Kupującego podczas składania Zamówienia sposobu dostawy.
 10. Sprzedawca dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów. Termin dostawy produktu sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany:
 1. w opisie danego Produktu lub
 2. w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub
 3. w potwierdzeniu Zamówienia.
 1. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Zamówienie Produktu fizycznego uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 4. Zamówienie Produktu elektronicznego uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającej link do Produktu elektronicznego.
 5. Zamówienie usługi, w tym Warsztatów uważa się za zrealizowane z chwilą realizacji usługi.
 1. LICENCJA NA PRODUKT ELEKTRONICZNY
 1. Produkt elektroniczny oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi własność intelektualną Sprzedawcy, jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu elektronicznego (Licencja).
 3. Sprzedawca udziela Licencji Kupującemu wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
 1. jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
 2. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu elektronicznego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
 3. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu elektronicznego techniką cyfrową

– chyba, że w opisie Produktu elektronicznego postanowiono inaczej.

 1. Licencja nie obejmuje prawa Kupującego do:
 1. kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu elektronicznego na własny użytek;
 2. tworzenie na bazie Produktu elektronicznego lub jego części produktów pochodnych;
 3. przekazywania prawa do korzystania z Produktu elektronicznego lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu elektronicznego w całości lub w części.
 4. Licencja udzielana jest na bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu elektronicznego. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Kupującego.
 1. ZABEZPIECZENIA ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PRODUKTU ELEKTRONICZNEGO
 1. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowanie oraz aktualne wymagania techniczne i technologiczne Produktu elektronicznego każdorazowo są podawane przy opisie Produktu elektronicznego na stronie Serwisu.
 2. Korzystanie z Produktu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
 1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu elektronicznego;
 2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu elektronicznego;
 3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
 4. posiadanie programu spełniającego wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktu elektronicznego w formacie PDF.
 1. PRZEDSPRZEDAŻ
 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów. Termin dostawy produktu sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany:
 1. w opisie danego Produktu lub
 2. w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub
 3. w potwierdzeniu Zamówienia.
 1. AKCJE PROMOCYJNE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów.
 2. Rabat, o którym mowa w ustępie 1 liczony jest od wartości brutto Produktu, bez kosztów dostawy.
 3. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Sprzedawcę lub do odwołania.
 1. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny warsztatów w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem warsztatów, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności nagła choroba Sprzedawcy.  
 2. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje każdego z Uczestników drogą mailową lub telefoniczną o odwołaniu warsztatów z ważnej przyczyny.
 3. Sprzedawca wyznaczy nowy termin warsztatów, o których mowa w ustępie 1 powyżej.
 4. Cena uiszczona tytułem biletu na warsztaty zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu warsztatów lub zostanie zwrócona – zgodnie z decyzją Klienta.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 1. Niniejszy punkt oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się do Kupujących będących Konsumentami, z zastrzeżeniem ustępu 14.
 2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w ustępach 9- 11 poniżej.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  m.kaligrafia.kontakt@gmail.com
  2. pisemnie na adres: ul. Koralowa 35/51, 20-583 Lublin.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt fizyczny Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt fizyczny. Do zachowania terminu wystarczy samo odesłanie Produktu fizycznego przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ul. Koralowa 35/51, 20-583 Lublin.
 2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. Sprzedawca przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ustępu 7, 9-11.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. Postanowienia punktu XIV Regulaminu („Prawo odstąpienia od Umowy”) stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
 1. Kupujący będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Kupujący ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 1. REKLAMACJA
 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktów wolnych od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia). Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, jest jednak wyłączona wobec Przedsiębiorcy.
 3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej m.kaligrafia.kontakt@gmail.com.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Dane kontaktowe zostały określone w pkt II niniejszego Regulaminu („Postanowienia ogólne”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Kupujący lub do podjęcia działań na żądanie Kupującego, w tym w celu realizacji Zamówienia oraz obsługi Kupującego związanej ze złożonym Zamówieniem lub realizacją Umowy lub świadczenia Usług Elektronicznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie.
 4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Kupującego związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem www.mkaligrafia.com/polityka-prywatności
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada licencję uprawniającą do ich wykorzystywania.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujący w dniu sprzedaży. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Kupującym na stronie Serwisu.
 5. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  1. Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  2. Sprzedawcą a Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  3. Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Reklamacyjnego

Załącznik nr 2 – Wzór Formularza odstąpienia od Umowy

Data publikacji: 04.11.2021

Data ostatniej aktualizacji: – 08.08.2022

REGULAMIN NEWSLETTERA

Data publikacji: 01.12.2022 r. 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Właścicielem Serwisu jest Monika Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą m.kaligrafiaMonika Adamczyk, ul. Koralowa 35/51, 20-583 Lublin, NIP: 7133112440, REGON: 388553020, adres e-mail: m.kaligrafia.kontakt@gmail.com, tel. +48 517348873. 
 2. Za pośrednictwem Serwisu www.mkaligrafia.com oraz jego podstron, Właściciel Serwisu świadczy usługi elektroniczne, w tym Newsletter oraz umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi. Regulamin newslettera ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.
 1. DEFINICJE 
 1. Formularz zapisu na Newsletter – interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Właściciela Serwisu umożliwiający zapis do usługi Newsletter. 
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter.
 3. Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane wzamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter i wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. Płatność danymi  – udostępnienie danych osobowych Użytkownika wzamian za dostarczenie materiałów.
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić za produkt, a w odniesieniu do produktu cyfrowego – także cyfrowe odwzorowanie wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Regulamin newslettera – niniejszy dokument.
 8. Serwis – strona internetowa pod adresem www.mkaligrafia.com oraz wszystkie jej podstrony.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z usługi Newsletter. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik 1) powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych albo 2) poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego. Właściciel Serwisu jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika. 
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Serwisu, innego dedykowanego interfejsu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA 
 1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
 2. Zasady korzystania z usług elektronicznych innych niż Newsletter zostały uregulowane w Regulaminie Serwisu
 3. Na potrzeby Regulaminu newslettera, Właściciel Serwisu podaje swoje dane kontaktowe:
 • adres pocztowy: m.kaligrafiaMonika Adamczyk, ul. Koralowa 35/51, 20-583 Lublin;
 • adres poczty elektronicznej: m.kaligrafia.kontakt@gmail.com
 • numer telefonu: +48 517348873.
 1. Informacje podane w Serwisie na temat usługi Newsletter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. Treść Regulaminu newslettera może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Użytkownik może korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników. 
 2. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
 • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
 • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.
 2. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.
 1. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH 
 1. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
 2. Użytkownik zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych w ramach której Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę. 
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu newslettera – usługa Newsletter. 
 4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w pkt 7 Regulaminu newslettera – Umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za cenę. 
 1. USŁUGA NEWSLETTER 
 1. Właściciel Serwisu świadczy Usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułach blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, produktach i usługach czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e- mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku „Zapisz się”. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Użytkownika zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego Użytkownik potwierdza zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie do bazy danych listy Subskrybentów. 
 3. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili Subskrybent może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi. 
 4. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu, o którym mowa w pkt 6.2. Regulaminu newslettera oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany. 
 5. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Właścicielowi Serwisu. 
 6. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona Właścicielowi Serwisu:
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisuję się”. 
 • w formie elektronicznej na adres: m.kaligrafia.kontakt@gmail.com;
 • w formie papierowej na adres pocztowy: m.kaligrafiaMonika Adamczyk, ul. Koralowa 35/51, 20-583 Lublin.
 1. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 
 1. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH WZAMIAN ZA CENĘ
 1. Użytkownik, który nie chce zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi ma możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny.  
 2. Użytkownik dokonuje zakupu Materiałów edukacyjnych wzamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia na adres: m.kaligrafia.kontakt@gmail.com
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica (osiedle), 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP. 
 4. W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Właściciel Serwisu przedstawi regulamin sprzedaży lub udostępni dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia. 
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 1. Użytkownik może złożyć reklamację na usługę Newsletter. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: m.kaligrafia.kontakt@gmail.com lub w formie papierowej na adres: m.kaligrafiaMonika Adamczyk, ul. Koralowa 35/51, 20-583 Lublin.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 3. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakiej skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.
 4. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość zwrócenia się do 1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy, 2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu, 3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj.
 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w Polityce prywatności.

 1. ZMIANA REGULAMINU NEWSLETTERA 
 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera. 
 2. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu newslettera w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 
 • zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu newslettera albo nakłada na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera;
 • Regulamin newslettera wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu newslettera – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu newslettera jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu newslettera; 
 • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu newslettera albo nakładają na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera;
 • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu newslettera;
 • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu newslettera, a modyfikacja Regulaminu newslettera jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;
 • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem – w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu newslettera jest na jego korzyść.
 1. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu newslettera obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika do zawarcia umowy. 
 2. Właściciel Serwisu informuje Subsrybenta o treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, daty wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 
 3. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu newslettera Subsrybent może oświadczyć Właścicielowi Serwisu, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją z Newslettera.
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie newslettera (wiążą) obowiązują Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu newslettera nie ogranicza praw Użytkownika, w tym Użytkownika o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin newslettera wchodzi w życie w dniu 1.12.2022 r.